El ICDS en el MIAR (link)

El ICDS en el SIAR. Sistema d’Informació per a la Identificació i Avaluació de Revistes (SIAR)

En resum…

1. Introducció

Les llistes publicades en aquest apartat corresponen a una versió resumida de la
informació recollida sobre unes 21.000 revistes en les 13 bases de dades del Sistema
d’Informació per a la Identificació i Avaluació de Revistes, desenvolupat per un equip
del Departament de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona,
format per Cristóbal Urbano, Àngel Borrego, Josep Manuel Rodríguez Gairín, Marina
Salse i Marta Somoza.

2. Objectius

Aquest conjunt de bases de dades és el resultat d’un encàrrec de la Direcció General
de Recerca del DURSI en el qual es demanava l’elaboració d’un repertori de revistes
d’humanitats i ciències socials. Aquestes bases de dades s’han realitzat amb l’objectiu
de donar suport documental al treball que està realitzant el DURSI per establir uns
rànquings de revistes que substitueixin els que en el seu dia va aprovar la CONACIT
dins del marc del Sistema d’Avaluació de la Recerca en Humanitats i Ciències Socials
(SARHCS).

EL CALCUL DEL ICDS (Index Compost de Difussió Secundària)

A partir d’aquests fonts d’informació, a grans trets, la fórmula per al càlcul de l’ICDS és
similar en tots els àmbits, tot i que varien les bases de dades especialitzades
considerades clau i específiques de cada un dels 13 repertoris elaborats. A tall
d’exemple, els punts en l’àmbit d’economia s’han assignat a aquells títols que tenien
ISSN i seguint el criteri següent:

– 3 punts: títols presents a Econlit o a Pascal/Francis.
– 5 punts: títols presents a Econlit i alhora a Pascal/Francis.
– 2,75 punts: títols presents a Latindex i que no eren presents ni a Econlit, ni a
Pascal /Francis.
– 3,5 punts: títols presents a AHCI, SCI o SSCI.
– 1,33 punts: títols presents a IBSS.
– 0,40 punts: títols presents a CBUC i que no eren presents a cap altra de les
anteriors bases de dades.
– 0,35 punts: per cada centre de subministrament de documents (DSC) en el
qual estigui present la revista segons consta a Ulrich’s.
– i finalment, un total de punts segons el valor de l’IP —Índex de pervivència—
per a aquells títols que figuren a Ulrich’s com a publicacions vives (estatus
“active”) i en les quals consta la data d’inici de la publicació.

Advertisements